Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

Gronkowce są to względnie beztlenowe ziarniaki Gram-dodatnie. Spośród znanych gatunków rodzaju Staphylococcus, gatunek S. aureus jest najbardziej chorobotwórczy. Naturalnym rezerwuarem S. aureus jest człowiek. Szczepy S. aureus oporne na metycylinę (MRSA; methicyllin-resistant Staphylococcus aureus, które pojawiły się w latach 60. ubiegłego wieku, do dnia dzisiejszego są jednym z najczęstszych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia związane z opieką zdrowotną na całym świecie. Lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń wywołanych przez MRSA jest wankomycyna. Nowy problem, z jakim muszą zmierzyć się lekarze, to pojawienie się szczepów wykazujących obniżoną wrażliwość na wankomycynę (VISA; vancomycin intermediate S. aureus) oraz opornych na wankomycynę (VRSA; vancomycin resistant S. aureus).

Szczepy MRSA były przez lata typowymi bakteriami szpitalnymi. Aktualnie możemy wyróżnić kilka typów, różniących się m.in. genetyką i chorobotwórczością. Dla przykładu – szczepy CA-MRSA częściej odpowiadają za zakażenia skóry i tkanek miękkich, a HA-MRSA za zapalenia płuc.

 

staphylococcus_01

CA community acquired = nabyty w środowisku pozaszpitalnym

HA hospital acquired = nabyty w szpitalu

CO community onset = pozaszpitalne szczepy zawleczone ze szpitali. Do zakażenia CO-MRSA dochodzi często w ośrodkach dziennej lub długoterminowej opieki, gdzie często pracuje personel zatrudniony także w szpitalu, a pacjenci ze względu na wiek i choroby są grupą ryzyka

FA farm associated = od trzody chlewnej. Określane są także jako LA-MRSA (Livestock associated = związane z hodowlą) Zwierzęta są nosicielami oraz mogą chorować i stanowić rezerwuar dla ludzi.


Odsetek Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA) izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-Net, 2013/

Czynniki sprzyjające zakażeniu CA-MRSA

›› młody wiek
›› sporty kontaktowe
›› pożyczanie ręczników i sprzętu do ćwiczeń
›› złe warunki sanitarne
›› przeludnione mieszkanie

Czynniki sprzyjające zakażeniu HA-MRSA

›› przedłużająca się lub powtórna hospitalizacja
›› pobyt w oddziale opieki długoterminowej
›› inwazyjne procedury diagnostyczne i lecznicze ››przebyta antybiotykoterapia
›› obecność implantów w ciele (sztuczne zastawki serca, protezy naczyniowe, stawowe itd.)

Chorobotwórczość

›› posocznica
›› zakażenia odcewnikowe krwi
›› zakażenia skóry i tkanek miękkich
›› zakażenia ran
›› zapalenia płuc (głównie VAP ventilatorassociated pneumonia)
›› zapalenie otrzewnej
›› zapalenia kości i stawów
›› ropnie narządowe
›› zakażenie układu moczowego

Przeżywalność

›› w kurzu zachowują żywotność do 7 miesięcy
›› na klawiaturze komputerów – 190 dni
›› na rękach do 150 minut

Droga transmisji między pacjentami

›› kontaktowa (głównie ręce)

Źródła zakażenia w szpitalu

›› skolonizowani i chorzy pacjenci
›› skolonizowany personel
›› sprzęt medyczny
›› powierzchnie szpitalne
›› klawiatury komputerów
›› telefony komórkowe
›› zabawki

Produkty o potwierdzonej skuteczności

›› Surfanios Premium
›› Surfa`safe
›› Aniospray Quick
›› Aniosgel 85 NPC
›› Aniosyme Prime
›› Aniosyme X3
›› Aniosyme DD1
›› Aniosept Activ
›› Anioxyde 1000
›› Aseptanios AD